pozrite si nás na YouTubepodpis_ites
podpis_ites

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky


Obchodné podmienky


Prosíme Vás, prečítajte si nasledujúce Všeobecné obchodné podmienky

 

 

1.         Všeobecné obchodné podmienky

1.1      Tieto všeobecné obchodné, záručné a servisné podmienky (ďalej len „Všeobecné podmienky“) upravujú vzťahy pri dodávkach tovaru a služieb (ďalej len „predmetu plnenia“) spoločnosťou ITES Vranov, s. r. o. (ďalej len „predávajúci“) kupujúci a sú záväzné pre všetok obchodný styk s predávajúcim. Odchylné písomné dojednania účastníkov majú prednosť pred ustanoveniami týchto Všeobecných podmienok.

2.         Cena predmetu plnenia

2.1      Cenníky vydávané predávajúcim sú vždy platné k termínu ich vydania. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť cenu predmetu plnenia bez predchádzajúceho písomného oznámenia. Predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté pri tlači obchodných a technický materiálov.

2.2      Ceny sú uvedené v EUR. K cenám uvedeným v cenníku bude pripočítaná DPH podľa platných právnych predpisov.

2.3      Pre upevnenie ceny a špecifikácie predmetu plnenia je kupujúci oprávnený vyžiadať si cenovú ponuku, ktorej platnosť je 30 kalendárnych dní, ak to v ponuke nie je uvedené inak.

2.4      Náklady na dopravu sú zahrnuté v cene predmetu plnenia s výnimkami uvedenými v bode 4.3.                     

3.         Objednanie tovaru

3.1      Jednotlivé obchodné prípady sa uzatvárajú na základe písomných objednávok kupujúceho zaslaných poštou, faxom alebo e-mailom. Pre cenovú kalkuláciu predmetu plnenia platia ceny uvedené v platnej písomnej cenovej ponuke predávajúceho alebo ceny platné v okamihu prijatia objednávky.

3.2      Objednávka musí obsahovať tieto základné náležitosti:

3.2.1       Obchodné meno kupujúceho a jeho sídlo

3.2.2        Meno osoby oprávnenej v predmete objednávky jednať v mene kupujúceho, telefonické, faxové a e-mailové spojenie.

3.2.3        IČ a DIČ kupujúceho

3.2.4        Číslo cenovej ponuky predávajúceho

3.2.5        Miesto dodania predmetu objednávky, meno osoby oprávnenej na prevzatie diela a telefonický kontakt, vymedzenie pracovného času miesta dodania predmetu objednávky.

3.2.6        Jednoznačné a presné určenie predmetu plnenia v sortimente a množstve.

3.3      Predávajúci považuje objednávku za záväznú jej prijatím a týmto okamžikom vzniká medzi kupujúcim a predávajúcim záväzkový vzťah.

3.4      Ak predávajúci nemôže splniť niektorú požiadavku uvedenú v objednávke kupujúceho, podá kupujúcemu o tom informáciu, prípadne mu navrhne inú variantu a vyžiada si stanovisko kupujúceho.

3.5      V prípade väčších dodávok predmetu plnenia, alebo ak o to požiada niektorý z účastníkov, môžu účastníci uzatvoriť zvláštnu zmluvu na predmet plnenia s odkazom na znenie týchto Všeobecných podmienok.

4.         Dodacie podmienky

4.1      Dodávky predmetu plnenia budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované čo v najkratšom termíne.

4.2      Kupujúcim požadovaný termín dodávky predmetu objednávky môže predávajúci v opodstatnených prípadoch predĺžiť, musí však na túto zmenu upozorniť kupujúceho.

4.3      Predávajúci si pri podlimitnom množstve vyhradzuje právo účtovať kupujúcemu náklady spojené s dopravou predmetu plnenia. Cena za dopravu bude uvedená v cenovej ponuke.

4.4      Kupujúci je povinný predmet plnenia prevziať a neodkladne skontrolovať, či je v súlade s dodacím listom.

4.5      Ak kupujúci pri preberaní zistí jeho poškodenie alebo zistí rozdiel v dodanom a na dodacom liste uvedenom množstve predmetu plnenia alebo zámenu v dodávanom sortimente oproti jednoznačnému a presnému určeniu predmetu plnenia v objednávke kupujúceho, je povinný túto skutočnosť ihneď oznámiť doručiteľovi zásielky a písomne ju uviesť na kópii dodacieho listu predávajúceho alebo na prepravnom liste špedičnej služby. Neskoršie reklamácie tohto druhu nie je možné predávajúcim uznať ako oprávnené.

4.6      Ak predávajúci realizuje predmet plnenia na základe objednávky kupujúceho, v ktorej predmet plnenia nemal jednoznačné a presné určenie a predávajúci takýto predmet plnenia dodal v dobrej vôli porozumenia predmetu plnenia, kupujúci nemôže požadovať výmenu predmetu plnenia, resp. predávajúci nemusí pristúpiť na požiadavku kupujúceho na výmenu dodaného predmetu plnenia.

4.7      Predávajúci si vyhradzuje právo pozastaviť dodávky predmetu plnenia objednávky kupujúceho, ak je tento v omeškaní so zaplatením faktúry za predchádzajúcu dodávku.

4.8      Predávajúci je oprávnený aj k čiastkovému plneniu objednávky a fakturácii až do jej úplného splnenia.

5.         Stornovanie objednávky kupujúcim

5.1      Po prijatí objednávky predávajúcim je treba zmenu objednávky alebo jej storno písomne uplatniť u predávajúceho.

5.2      Ak dôjde k stornu objednávky objednávateľom u tovarov, ktoré už má predávajúci naskladnené pre objednávateľa, môže predávajúci vyúčtovať kupujúcemu storno poplatok až do výšky 100% z ceny predmetu plnenia.

6.         Funkčnosť predmetu plnenia

6.1      Predávajúci nezodpovedá za vhodnosť predmetu plnenia k určitému účelu použitia, ak toto nie je osobitne uvedené v inom písomnom dojednaní.

7.         Platobné podmienky a prechod vlastníckych práv

7.1      Obvyklé platobné podmienky pri dodávkach štandardného sortimentu predávajúceho sú platba faktúrou so splatnosťou do 14 dní od vystavenia faktúry.

7.2      V prípade, že kupujúci objednáva u predávajúceho prvýkrát alebo je v omeškaní so zaplatením predchádzajúcich dodávok, predávajúci si vyhradzuje právo požadovať platbu na základe predfaktúry. Iné platobné podmienky je možné dohodnúť v kúpnej, resp. rámcovej zmluve, podpísanej štatutárnym zástupcom predávajúceho.

7.3      V prípade, že predávajúci je v omeškaní so zaplatením faktúry, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dlžnej čiastky vrátane DPH za každý deň omeškania platby až do úplného zaplatenia dlžnej čiastky.

7.4      Povinnosť kupujúceho uhradiť svoj záväzok voči predávajúcemu je splnená dňom pripísania fakturovanej sumy na účet predávajúceho, ktorý je uvedený vo faktúre.

7.5      Nebezpečenstvo vzniku škody na predmete plnenia prechádza na kupujúceho okamžikom jeho prevzatia.

7.6      Až do úplného zaplatenia ceny plnenia je predmet plnenia vo vlastníctve predávajúceho.

7.7      Kupujúci nie je oprávnený previesť na tretiu osobu záväzky voči predávajúciemu bez jeho predchádzajúceho súhlasu.

8.         Záruky

8.1      Predávajúci poskytuje záruku na jednotlivé tovary podľa rozsahu a podmienok aké poskytuje ich výrobca.

8.2      Zo záruky vzniká kupujúcemu právo na bezplatné odstránenie vád, na ktoré sa záruka vzťahuje. V prípade neodstrániteľnej vady vzniká kupujúcenzi právo na výmenu tovaru rovnakých parametrov.

8.3      Záruka sa vzťahuje len na vady, ktoré majú svoj pôvod vo výrobe, v použitom materiáli alebo spôsobe spracovania, doprave, pokiaľ je v cene tovaru alebo inštaláciou predávajúcim.

8.4      Predávajúci je povinný plniť svoje záväzky vyplývajúce zo záruky iba vtedy, ak kupujúci nie je v omeškaní s úhradou ceny predmetu plnenia.

8.5      Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním; nevzťahuje sa na vady, pre ktoré bola dojednaná jeho nižšia cena. Záruka sa ďalej nevzťahuje na vady, ktoré vznikli nesprávnym používaním tovaru, nedodržaním pokynov na prevádzku, údržbu alebo obsluhu, na závady vzniknuté nesprávnou manipuláciou alebo skladovaním.

8.6      Záručná doba začína bežať odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak bude tovar v rámci záručnej doby vymenený, bude mať tento tovar záručnú dobu po zvyšok pôvodnej záručnej doby reklamovaného tovaru, ak nebudú písomne dohodnuté odchýlne podmienky.

8.7      Do záručnej doby sa nepočíta doba od uplatnenia oprávnenej reklamácie až do doby, kedy kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať.

8.8      Záruka zaniká nedodržaním podmienok prevádzky alebo nevykonávaním pravidelnej bežnej užívateľskej údržby v súlade s návodom k obsluhe, prevedením zmeny na dodanom tovare alebo iným neodborným zásahom do tovaru. Nedodržaním záručných podmienok zanikajú všetky práva kupujúceho vyplývajúce zo záruky.

8.9      Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný:

            a/ doložiť doklady o zakúpení tovaru, ktorými sú faktúra a dodací list, z ktorého je jasná identifikácia tovaru, napr. výrobné číslo tovaru;

            b/ doložiť reklamovaný tovar, ktorý je kompletný vrátane dokumentácie;

            c/ doložiť popis vady tovaru a ako sa prejavuje.

8.10    Pri neoprávnenej reklamácii – ak nebude zistená oznámená vada alebo ak pôjde o vadu, na ktorú sa nevzťahuje záruka – je kupujúci povinný pred prevzatím tovaru uhradiť vzniknuté náklady na prepravu a prehliadku, prípadne opravu vady, na ktorú sa nevzťahuje záruka.

9.         Reklamačný poriadok

9.1      Kupujúci je povinný zaistiť predmet plnenia čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na predmete plnenia. Ak kupujúci predmet plnenia neprehliadne alebo nezariadi, aby bol prehliadnutý v dobe prechodu nebezpečenstva škody na predmete plnenia, môže uplatniť nároky z vád zistených na tovare, len keď preukáže, že tieto vady mal predmet plnenia už v dobe prechodu nebezpečenstva škody na predmete plnenia.

9.2      Kupujúci je povinný všetky takto zistené vady ihneď písomne oznámiť predávajúcemu.

9.3      Kupujúci je povinný uplatňovať reklamácie predložením predmetu plnenia a písomným oznámením, ktoré čo najpodrobnejšie špecifikuje zistené vady predmetu plnenia. Miestom reklamácie je sídlo predávajúceho.

9.4      Z dôvodu nebezpečenstva možného poškodenia predmetu plnenia pri preprave predávajúci prijíma k reklamácii iba predmet plnenia zabalený v originálnom obale s výnimkou tovaru, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. nábytok).

9.5      Kupujúci je povinný tovar odovzdať čistý a zdravotne nezávadný (dekontaminovaný). V opačnom prípade si predávajúci vyhradzuje právo reklamovaný tovar neprijať.

9.6      O výsledku reklamácie je kupujúci informovaný spôsobom dojednaným s predávajúcim a to spravidla do 10 dní od prevzatia predmetu plnenia k vybaveniu reklamácie. V prípade nutnosti potvrdenia vád tovaru autorizovaným zástupcom výrobcu zaistí predávajúci posúdenie oprávnenosti reklamácie spravidla do 30 dní od prevzatia predmetu plnenia k vybaveniu reklamácie.

9.7      Predávajúci je oprávnený k zaisteniu záručného i pozáručného servisu použiť tretie osoby.

10.      Zodpovednosť

10.1    Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za škodu jemu spôsobenú zavineným porušením povinností vyplývajúcich pre predávajúceho z tohto záväzkového vzťahu. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu najmä za škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku:

            a/ údržby predmetu plnenia inou osobou než predávajúcim, či ním poverenou osobou;

            b/     nesprávnym či neadekvátnym používaním predmetu plnenia;

            c/      používaním predmetu plnenia v inom než doporučenom prostredí.

10.2    Účastníci tohto záväzkového vzťahu nezodpovedajú za porušenie záväzkov spôsobených vyššou mocou alebo okolnosťami, ktoré nastali nezávisle na vôli účastníkov a ktoré nebolo možné ani s vynaložením všetkého úsilia odstrániť.

11.      Všeobecné ustanovenia

11.1    Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tohto záväzkového vzťahu v prípade, že kupujúci je v omeškaní s úhradou finančných čiastok podľa týchto Všeobecných podmienok po dobu viac ako 14 dní. Predávajúci je ďalej oprávnený realizovať výhradu vlastníctva podľa týchto Všeobecných podmienok.

11.2    Práva a povinnosti vyplývajúce z tohto záväzkového vzťahu sa riadia slovenským právnym poriadkom. K riešeniu prípadných súdnych sporov určujú účastníci ako príslušný súd vo Vranove nad Topľou.

11.3    Text týchto všeobecných podmienok je zverejnený na internete na www.ites.sk, v cenníkoch spoločnosti ITES Vranov, s. r. o. a sú tiež sprievodným dokladom dodávok prístrojovej techniky a laboratórneho nábytku, ktorého dodávky sú realizované na základe objednávok kupujúceho, resp. zmlúv o dielo.

11.4    Kupujúci je uzrozumený s tým, že záväzkový vzťah vznikajúci pri poskytovaní plnenia a založený okamžikom akceptácie kupujúcim vystavenej objednávky pre predávajúceho sa riadi týmito Všeobecnými podmienkami spoločnosti ITES Vranov, s. r. o.

 

Vo Vranove nad Topľou, 4. 6. 2012