pozrite si nás na YouTubepodpis_ites
podpis_ites
podpis_ites

Laboratórne chemikálie

Laboratórne chemikálie.- Ponúkané značky


1. Laboratórne chemikálie
2. Normanály
3. Rozpúštadlá
4. Podvarové minerálne kyseliny
5. Kalibračné roztoky ASTASOL® certifikované
6. Kalibračné roztoky ASTASOL® s overením výrobcu
7. Kalibračné roztoky ASTASOL® - CH pre CHROMATOGRAFIU
8. Špecializované dezinfekčné prostriedky
V priloženom pdf súbore Vám ponúkame prehľadný zoznam chemikálií v našej ponuke. Zoznam chemikálií je abecedne usporiadaný a pri každej položke zoznamu je uvedené množstvo, v akom je daná chemikália predávaná.


 


Našu ponuku normanál si môžete pozrieť v priloženom pdf súbore.

Univerzálne rozpúšťadlá MULTISOLVENT® španielskej výroby (resp. ANASOLV-V výrobca Analytika s.r.o. Praha) sa vyznačujú vysokým stupňom čistoty a môžu sa tak nahradiť rozpúšťadlá kvality p.a., špeciálne rozpúšťadlá HPLC-grade, UV spectroscopy- grade a rozpúšťadlá pre bezvodú titráciu podľa Karl-Fichera. Zárukou akosti je norma ISO 9002, ktorej všetky ponúkané rozpúšťadlá MULTISOLVENT® vyhovujú. Rozpúšťadlá MULTISOLVENT® sa dodávajú v sklenených 2,5-litrových fľašiach. V priloženom pdf súbore nájdete prehľadný zoznam rozpúšťadiel pre rez reziduálnu analýzu, rozpúšťadlá MULTISOLVENT®.

Kyseliny sú distribuované v obaloch s minimálnou vyluhovateľnosťou nečistôt (bórosilikátové sklo, špeciálne HDPE obaly) Analpure SD – obchodný názov pre ultračisté, podvarovo destilované kyseliny od firmy Analytika, s.r.o. Praha Superpure – obchodný názov pre ultračisté, podvarovo destilované kyseliny od španielskej firmy Carlo Erba Reagenti. Kyseliny sú vybavené príslušným atestom kvality. Zoznam podvarových minerálnych kyselín Vám ponúkame v priloženom pdf súbore.

Správna laboratórna prax si vyžaduje používanie certifikovaných referenčných materiálov. V ponuke firmy ITES Vranov, s.r.o. sa nachádzajú ASTASOL® certifikované referenčné materiály, kalibračné roztoky jednoprvkové, zmesové i kalibračné roztoky aniónov a katiónov, ktoré vyrába renomovaná firma Analytika, s.r.o. Praha, Česká republika. Jej produkty sú certifikované Českým metrologickým ústavom v Prahe a na základe dohody medzi Českou a Slovenskou republikou sa tieto certifikáty vzájomne uznávajú. Certifikát má dve časti – vlastnú obálku, ktorá je spoločná pre všetky prvky a typy certifikovaných kalibračných roztokov a tzv. Identifikačný list konkrétneho CRM určitej šarže, ktorý tvorí s obálkou neoddeliteľný legálno – metrologický dokument.

Sortiment je bohatý, mnohé prvky sa vyrábajú v dvoch alternatívnych matriciach a to v matrici zriedenej HNO3 a v matrici zriedenej HCl. Vodné kalibračné roztoky všetkých prvkov a íónov sa vyrábajú s certifikovanou koncentráciou (m/v) na úrovni 1 g/l a 10 g /l v základnom balení 100ml. Zatiaľ čo pre koncentráciu 10 g/l je to jediný typ balenia, pri koncentrácii 1 g/ l je asi 40 bežných prvkov dodávaných aj v balení 500ml. Vzhľadom k tomu, že podľa súčasnej ponuky je možné pre niektoré prvky objednať až 6 rôznych certifikovaných kalibračných roztokov, je nesmierne dôležité, aby v každej objednávke bolo presne uvedené celé príslušné objednávacie číslo vrátane alfanumerického kódu, z ktorého je potom zrejmá koncentrácia analytu, matrica, objem. Ďalšie informácie Vám radi zašleme na základe dopytu.

Pre každodennú rutinnú analytickú prácu si môžete vybrať z nasledujúcich najčastejšie používaných kalibračných roztokov prvkov a iónov pod názvom ASTASOL® - Kalibračný roztok. Všetky tieto roztoky sú dodávané v balení 500ml a sú teraz priamo naviazané na zodpovedajúci český CMR (certifikovaný referenčný materiál), napr.S003 na CZ9003(1N ). Sú to plnohodnotné kalibračné štandardy. Vychádzajú, až na malé výnimky, z rovnakých východzích surovín ako zodpovedajúce CRM, sú overené okrem iného Metrologickým laboratóriom pre látkové množstvo VŠCHT Praha, ale sú vyrábané v menších sériách a majú zjednodušenú evidenciu a dokumentáciu. Ich nominálna koncentrácia je udávaná s rozšírenou toleranciou (1,000 ± 0,005 g/l), pretože sa do nej musí zahrnúť aj nepresnosť merania analytickej metódy použitej pre naviazanie roztokov na príslušný CRM.

Zoznam daných roztokov Vám zašleme na požiadanie.

Ponúkame Vám štandardné kalibračné roztoky pre chromatografiu ASTASOL®-CH z ponuky firmy ANALYTIKA® spol. s r.o. Zahŕňa najčastejšie používané štandardy pre stanovenie polycyklických aromatickýc uhľovodíkov (PAU), polychlórovaných bifenylov (PCB) a niektorých pesticídov. Tento rad štandardov bol vyvinutý v spolupráci s firmami Promochem GmbH ( Wesel, SRN Promochem Sp. z o.o. (Varšava, Poľsko ). Sú plnené do fľaštičiek CERTAN®, unikátneho vynálezu patentovaného firmou Promochem, ktoré kombinujú výhody zatavených sklenených ampúl a vrchnáčikom uzavierateľných fľaštičiek alebo vialiek so septom. Vlastná kapilára slúži ako rekondenzačná zóna pre príslušné prchavé organické rozpúšťadlo (a tým výrazne znižuje jeho možné straty) a minimalizuje povrch ktorý je potrebné utesniť vrchnáčikom. To všetko umožňuje garantovať dlhodobo nemennú koncentráciu analytov v štandardnom kalibračnom roztoku.

Plnenie fľaštičiek CERTAN® a odber alikvótnych podielov roztoku sa robí bežnými injekčnými pipetam typu Hamilton. Je možné ich jednoducho a rýchlo čistiť a tak viacnásobne znovu použiť. Štandardy ASTASOL® -CH sa plnia do obalov CERTAN® o objeme 1.5, 4.5 a 10 ml. Každý kalibračný roztok je dodávaný s podrobným certifikátom, dokladujúcim jeho gravimetrickú prípravu a nadväznosť. Súčasťou certifikátu je aj kontrolný chromatogram. Pre bližšie informácie kontaktujte obchodné oddelenie.